Novosti
 

JU“Studentski centar” Sarajevo prije početka svake akademske školske godine raspisuje Konkurs za prijem studenata u studentske domove na smještaj i ishranu prema utvrđenim Jedinstvenim kriterijima iz protokola o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke FBiH.

Pravo na prijem u studentske domove imaju:

 • Svi redovni studenti u Sarajevu čije je mjesto prebivališta izvan Kantona Sarajevo,
 • Svi redovni studenti kojima je obezbjeđena subvencija od strane Kantona, Općine, Entiteta, Distrikta ili neke dr. državne jedinice i to:
  • Federacije BiH
   • Unsko sanski kanton ( puna subvencija ),
   • Posavski kanton ( puna subvencija ),
   • Tuzlanski kanton ( puna subvencija ),
   • Zeničko dobojski kanton ( puna subvencija ),
   • Bosansko podrinjski kanton ( puna subvencija ),
   • Srednjobosanski kanton ( uplaćuje umanjenu subvenciju za 30 KM),
   • Hercegovačko neretvanski kanton ( po posebnim uslovima ),
   • Kanton 10
  • Republika srpska ( puna subvencija )
  • Distrikt Brčko ( puna subvencija ).
 • Svi redovni studenti kojima nije obezbjeđena subvencija, strani studenti po principu samofinansiranja smještaja i ishrane, samo smještaja ili samo ishrane.

Konkurs za prijem studenata u domove na smještaj i ishranu ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a po potrebi se produžuje do popunjavanja smještajnih kapaciteta.

Kako bi postali stanar potrebno je ispoštovati sljedeću proceduru:

 • Popuniti prijavu za prijem u Studentski dom (prijave se popunjavaju online na WEB stranici Studentskog centra Sarajevo, a dokumenti dostavljaju lično ili putem pošte na adresu Studentskih domova Sarajevo);
 • Uvjerenje od visokoškolske ustanove da je redovan student u akademskoj  godini, s prepisom ocjena o svim položenim ispitima (orginal);
  • Studenti master studija dužni su dostaviti prepis ocjena master studija na unificiranom obrascu obrascu uvjerenja ili obrascu fakulteta ukoliko sadrži sve elemente ovog uvjerenja (orginal);
  • Novoupisani studenti (brucoši) podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva završnog razreda srednje škole. Prilikom zaduživanja u Studentski dom novoupisani studenti – brucoši dužni su dostaviti potvrdu o  upisu na fakultet;
 • Kopiju lične karte i orginalnu CIPS-ovu prijavu ne stariju od tri mjeseca;
 • Ovjereno RJEŠENJE o administrativnoj zabrani dužnika na zabranu dijela plaće jemca za eventalno neizmirene obaveze studenta, proistekle iz osnova korištenja usluga studentskog doma, koju popunjava član uže obitelji koji se nalazi na kućnoj listi studenta aplikanta sa stalnim zaposlenjem ili drugo fizičko lice sa stalnim zaposlenjem kod pravnog lica (preuzima se na stranici Studentskog centra ili lično); Napomena:
  Rješenje o administrativnoj zabrani, aktiviraće se u slučaju neizmirenja obaveza
 • Dokaz o uplati 10,00 KM za troškove obrade podataka. Uplatu izvršiti na transakcijski račun broj: 1610000004420010 kod Raiffeisen Bank dd u korist JU “Studentski centar” Sarajevo, svrha: troškovi obrade podataka. Studenti koji pripadaju kategorijama djeca šehida i poginulih boraca, te su bez jednog ili oba roditelja, oslobađaju se plaćanja troškova obrade podataka (dokaz o navedenom dostaviti uz ostalu obaveznu dokumentaciju).

Dodatna dokumenta koja nisu obavezna a dostavljalju se za ostvarivanje dodatnih bodova:

 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),
 • Uvjerenje o ukupnim primanjima članova domaćinstva (roditelji odnosno staratelji) po osnovu:
  • plaće (ovjerena od strane pravnog lica kod koga je član domaćinstva zaposlen);
  • penzije (posljednji ček od penzije, orginal ili ovjerena fotokopija);
  • druga primanja (ovjereno od Centra za socijalni rad ili drugog odgovarajućeg organa):
 • Potvrdu od Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja;
 • Potvrdu – uvjerenje o osvojenim nagradama na takmičenjima na kantonalnom, entitetskom, državnom i
  međunarodnom nivou;
 • Potvrdu od VŠU o studiranju brata/sestre, ukoliko studira van mjesta prebivališta;
 • Potvrdu o učešću u OS R BiH (roditelja ili staratelja)-provedeno vrijeme;
 •  Potvrdu o stepenu invalidnosti izdatu od strane nadležne Komisije (lične, roditelja ili staratelja);
 • Potvrdu o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže porodice (roditelj-i, brat, sestra) izdatu od nadležne institucije;
 • Potvrdu o logoraškom statusu, ličnom ili roditelja odnosno staratelja – izdatu od strane Međunarodnog Crvenog križa.

Naprijed navedena dokumenta (orginal ili ovjerena fotokopija) moraju biti izdata od nadležnih institucija i ne smiju biti starija od šest mjeseci.

 

Pravo da postanu stanari nemaju :

 • Studenti stanari studentskih domova ove i prethodnih godina, koji su kršili Kućni red i protiv kojih je izrečena teža disciplinska mjera,
 • Studenti stanari studentskih domova ove i prethodnih godina, koji nisu izvršili svoje finansijske ili ugovorene obaveze prema JU “Studentski centar” Sarajevo ili druge finansijske obaveze vezano za JU „Studentski centar“ Sarajevo.

 

POSEBNA NAPOMENA:

 • Srednjobosanski kanton uplaćuje subvenciju umanjenu za iznos od 30 KM, tako da taj iznos pada na teret korisnika smještaja.
 • Svi studenti koji dolaze iz HNK dužni su dostaviti potvrdu Vlade ovog Kantona da su za njih obezbIjeđena sredstva za subvenciju. U suprotnom studenti iz HNK mogu koristiti usluge JU “Studentski centar” Sarajevo sa plaćenom stanarinom po principu samofinansiranja.
bs Bosnian
X